การสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร

การสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร

การสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรนั้นถือเป็นหัวใจหลักที่จะทำให้ลูกค้าสนใจในธุรกิจของเรา เป็นอีกทางหนึ่งที่จะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับธุรกิจของเรา และในการสร้างภาพลักษณ์หรือโฆษณานั้น  เราจะต้องนำเสนอจุดเด่นที่น่าสนใจของกิจการองเราให้เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มเป้าหมาย  โดยจะต้องมีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าาหมาย  เช่น เราต้องการนำเสนอให้กลุ่มวัยรุ่น เราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่า ปัจจุบันวัยรุ่นสนใจอะไร นิยมอะไร แล้วเราก้อนำส่วนนั้นมาผสานกับกิจการของเรา มาจัดทำให้เหมาะสมและดึงดูใจ  แล้วนำเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว  โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัยในปัจจุบัน ก็คือ Social Network  ซึ่งจะช่วยในด้านลดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรให้น่าสนใจ และเป็นที่รู้จัก  และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วอีกช่องทางหนึ่งอีกด้วย  แต่ในการใช้การสื่อสารโฆษณาองค์กรในรูปแบบดังกล่าว ก็ต้องมีความเสี่ยงบ้าง  หากใช้ถูกและเหมาะสมก็เป็นส่วนเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร  แต่ถ้าใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่เหมาะสมกับทั้งกลุ่มเป้าหมายหรือกับองค์กร ก็อาจจะส่งผลในทางกลับกันได้ ผู้ประกอบการจึงต้องพิจารณาเทคนิควิธีการสร้างและนำเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร

Previous Next

Leave a Reply